ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de dansschool, zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd.

In geval van discrepantie tussen statuten en huishoudelijk reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

ARTIKEL 2 LEDEN

De dansschool bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en plichten van de werkende leden worden verder omschreven in de statuten. Toegetreden leden: ondersteuning de doelstelling van de dansschool, doen actief aan sport in de dansschool en betalen het vereiste lidgeld.
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden in dit reglement verder bepaald.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

De Dansschool is aangesloten bij Danssport Vlaanderen waardoor alle leden ook door de inschrijving bij de dansschool lid zijn van Danssport Vlaanderen
De inschrijving gebeurd op de volgende wijze: online inschrijvingsformulier invullen en betaling van het lidgeld

Bij de inschrijving in de dansschool, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de desbetreffende sportfederatie. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij de deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

De dansschool behoudt zich het recht om de danslessen te annuleren indien er minder dan de helft van de dansers aanwezig zijn in de dansles. (bijvoorbeeld tijdens de examenperiodes)

ARTIKEL 4 VEILIGHEID

Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze dansschool engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
Er wordt gestreefd naar een dansschool zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan
ARTIKEL 6 RECHTEN VAN DE LEDEN

Alle toegetreden leden hebben volgende rechten:

Ieder toegetreden lid wordt gewezen op het bestaan van dit huishoudelijk reglement (en in voorkomend geval, de statuten). Een exemplaar wordt gekoppeld aan het inschrijvingsformulier voor de toegetreden leden
Door het lidmaatschap mogen de leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer.
Ieder toegetreden lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de dansschool. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
Wie een afspraak wil met een lesgever of een bestuurslid kan dit aanvragen bij Linda : linda@kdans.be 0486/790503

ARTIKEL 7 PLICHTEN VAN DE LEDEN

Alle toegetreden leden hebben volgende plichten:

Ieder toegetreden lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de dansschool.
Ieder toegetreden lid betaald tijdig het lidgeld. De tarieven zijn beschikbaar op de website en inschrijvingsformulier. De betaling dient te gebeuren bij de inschrijving of voor deelname aan de 2de Als dit niet het geval is, wordt de toegang tot de les geweigerd. Dit wordt strikt toegepast! Voor elke dansles dient de danser zich aan te melden.
Afwezigheid wordt gemeld aan Linda voor aanvang van de les.
Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven. De dansschool behoudt zich het recht voor om n ieder de toegang tot de dansschool te weigeren zonder het opgeven van redenen.
Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.
Ouders of verantwoordelijke dient het kind te begeleiden, tot de lesgever in de zaal aanwezig is en onmiddellijk na de les terug op te halen. Wij kunnen geen opvang bieden en na de te volgen dansles.
Tijdens of na de dansles mogen er geen kinderen blijven spelen op de speelplaats van de school DE ARK.
Leden van de teams dienen zich te laten onderzoeken bij een sportdokter en de toelating te hebben om minstens 5uur per week te dansen.

ARTIKEL 8 TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal oordelen over het uitsluiten van dit toegetreden lid. Het bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd worden.
Indien de danser niet in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen mist, is er geen terugbetaling van het lidgeld.
Dansers die tijdens het dansseizoen de dansschool vrijwillig verlaten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld.
De dansschool heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de danser te verhalen bij de danser.
De dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de dansers tijdens de danslessen en de activiteiten.
De dansschool en haar lesgevers en bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens de danslessen en de activiteiten.
De dansschool en haar lesgevers en de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de dansles waarvoor ingeschreven werd.

ARTIKEL 9 SPORTSPECIFIEKE REGELS

In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de dansschool volgende regels op aan de toegetreden leden:
Dragen van gepaste sportschoenen schoenen dienen gewisseld te worden in de kleedkamer
Voor de kidsgroepen vragen we sportschoenen met klevers
Een drankbus met plat water mag mee in de danszaal
Alleen lesgevers en bestuursleden hebben toegang tot de danszaal.

ARTIKEL 10 SPONSORING

De dansschool kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.

ARTIKEL 11 PRIVACY

De dansschool verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de van de dansschool behandeld.
Dansers van de dansschool en de ouders verklaren zich ermee akkoord dat fotos en videofilmpjes van K!dans-activiteiten kunnen worden gepubliceerd.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de dansschool bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van de dansschool.

De laatste wijziging vond plaats op 7 juni 2019

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS:

Katja Cloetens : katja@kdans.be 0499/55.17.79

Linda Pauwels : linda@linda.be 04866/790503

Postadres : Battelsesteenweg 489 2800 Mechelen

E-mailadres : info@kdans.be

Door betaling van het lidgeld verklaart u bekend te zijn met dit reglement en akkoord te zijn met het reglement.

De waarborg houdt onder meer in :

1. dat de organen die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, samengesteld zijn uit een of meer personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek;

2 dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden;

3. dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars en ter zake aangepaste maatregelen 
bevat;

4. dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:

a) schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten:
b) het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in tegenwoordigheid van of vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien;
c) het recht heeft om zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, te laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze;
d) het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal niet begrijpt of niet spreekt;
e) het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen;
5 dat de disciplinaire maatregelen uitgesproken worden bij gemotiveerde beslissing en vatbaar zijn voor hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen bestaat.