Dansschool K!dans is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers (dansers en niet-dansers).  Willen we de continuïteit van de dansschool waarborgen dan moeten er meer mensen actief meewerken als vrijwilliger.  Een andere reden om vrijwilligers binnen onze vereniging te activeren is om het samenhorigheidsgevoel te vergroten en om onze dansschool op een verantwoorde manier te kunnen laten functioneren.

Uitgangspunten:

  • K!dans doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.
  • K!dans vervult niet alleen een educatieve functie, maar ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen hierin bij en hebben daar zelf ook baat bij
  • Behoudens enkele uitzonderingen wordt door K!dans geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. De beslissing hieromtrent ligt bij het bestuur van de dansschool.
  • K!dans zet zich in om de medewerking van de vrijwilligers op diverse wijzen te coördineren, te reguleren en nog belangrijker te waarderen.
  • Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemene geldende huishoudelijk reglement binnen onze vereniging. Een vrijwilliger die binnen K!dans een taak verricht, draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
  • Vrijwilligers binnen onze vereniging kunnen mee aansluiten aan algemene opleidingen zoals bijv een EHBO-cursus. Maar er zijn ook tal van andere mogelijkheden.  K!dans verplicht zich er toe om tijdig de vrijwilligers hiervan op de hoogte te stellen zodat zij mee kunnen aansluiten aan deze opleidingen.  Tevens een extra stimulator voor het samenhorigheidsgevoel.
  • Het bestuur stelt zich als doel om het vrijwilligersbeleid in een continue fase verder te ontwikkelen, te evalueren en bij te sturen daar waar nodig blijkt. Hiervoor zal er 1x per seizoen (begin september – vóór aanvang van het nieuwe dansjaar) een meeting opgezet worden ter verduidelijking van de taken en activiteiten. Hiervoor zal binnen een bepaalde structuur ook rekening gehouden worden eventuele opmerkingen van en/of aanbevelingen door de vrijwilligers.  Samen maken we de vereniging sterker en zo kan iedereen daarin beter functioneren!

Vrijwilligers binnen K!dans handelen in hun werkzaamheden steeds in het belang van de vereniging en in het belang van het welbevinden van de medeleden.

Vrijwilligers worden niet betaald, 
Niet omdat ze waardeloos zijn,
Maar omdat ze onbetaalbaar zijn door hun inzet en belangrijke rol/bijdrage binnen onze dansschool!

Binnen onze dansschool onderscheiden wij 2 soorten categorieën van vrijwilligers:

  • Vrijwilligers die zich opgeven voor één of meerdere taken en die zéér nauw aansluiten bij de dagelijkse werking van de vereniging (categorie A):

– leden van het dagelijks bestuur
– trainers en/of lesgevers

  • Vrijwilligers die zich opgeven voor één of meerdere taken die weinig of geen directe connectie hebben met de dagelijkse werking van de vereniging (categorie B) zoals bijv:

– zaalverantwoordelijken
– extra activiteiten: kwis, kidsfuif, workshops, danskamp, opendeurdagen, …
– 2-jaarlijkse show dewelke een aparte benadering vereist
– leden van de werkgroepen in functie van de clubstructuur 2020

Om een goede organisatie aan het begin van ieder seizoen te verkrijgen, worden de vrijwilligers die vallen onder categorie A opgeroepen  vóór 1 juni aan te geven wat ze in het nieuwe dansseizoen aan vrijwilligerswerk willen blijven doen.  Wanneer er geen reactie wordt ontvangen bij het bestuur en/of vrijwilligerscommissie gaat K!dans ervan uit dat hetzelfde vrijwilligerswerk van het ene op het andere seizoen wordt voortgezet.

De vrijwilligers die onder categorie B benoemd zijn, vragen we om aan het begin van het dansseizoen zich terug op te geven/in te schrijven als vrijwilligers via het “aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk K!dans” en in dit formulier duidelijk aan te geven welke taak hij/zij graag zou wil opnemen. 

Vrijwilligers (zowel categorie A als categorie B) verklaren zich bij het verderzetten van hun taken en/of nieuwe inschrijving vrijwilligerstaken tevens akkoord met het geldende huishoudelijk reglement binnen K!dans en zal daar in het nieuwe dansseizoen ook naar handelen.

K!dans verplicht zich er toe om voor de vrijwilligers een collectieve verzekering af te sluiten inzake aansprakelijkheid alsook een ongevallenverzekering. Hiervoor dient K!dans volgens de nieuwe GDPR-regelgeving elk jaar opnieuw de gegevens van de vrijwilliger op te vragen om de aansluiting van de verzekering in orde te kunnen brengen.